SEKSYEN KORPORAT DAN KUALITI

 • Merangka dan melaksanakan strategi Program Promosi dan Perhubungan Awam Kementerian ke arah pembentukan imej positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.
 • Menyediakan bahan promosi dan pameran.
 • Melaksanakan Kolaborasi Strategik Promosi Penyampaian Perkhidmatan Awam bersama Media dan Agensi Kerajaan.
 • Penyediaan bahan-bahan taklimat/penerangan mengenai Kementerian.
 • Mengendalikan aktiviti perhubungan awam seperti hebahan, berita dan informasi terkini kerajaan kepada orang awam berkaitan perkhidmatan Kementerian.
 • Menyelaras lawatan perkongsian pengalaman dan amalan-amalan terbaik berkaitan penyampaian perkhidmatan awam yang berkaitan.
 • Menyelaras dan memantau Pegawai Khidmat Pelanggan dan Kaunter Khidmat Pelanggan.
 • Memantau dan menilai pematuhan Piagam Pelanggan Kementerian.
 • Urusetia pembangunan Laman Web Kementerian.
 • Menyelaras dan melaksana inisiatif kualiti dan pembaharuan dalam perkhidmatan awam mengikut garispanduan yang berkuatkuasa seperti Eksa, MS ISO, KIK dan lain-lain
 • Menyelaras dan menyediakan bahan multimedia
 • Memudahcara perhubungan pelanggan dan stakeholder
 • Urus Setia kepada Majlis/perayaan rasmi Kementerian
 • Penyediaan Pelan Strategik
 • Melaksanakan kajian semula pelaksanaan pelan strategik
 • Menyediakan laporan pencapaian KPI Kementerian secara berkala
 • Menyedia dan menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan kearah peningkatan dan penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan
 • Mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan dan Pelan strategik
 • Melaksanakan kajian impak terhadap program/aktiviti yang dilaksanakan oleh Kementerian
 • Mencadangkan program/akitviti yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian dan Jabatan/agensi berdasarkan kajian dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawab
Image
Hakcipta Terpelihara © 2018 Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Designed by Pusat ICT Sabah